Centrum Nurkowe Piechcin

Regulamin Centrum Nurkowego „PIECHCIN”

 

 1. Teren bazy nurkowej - wyrobiska górniczego zalanego wodą i jego bezpośrednie otoczenie jest własnością prywatną.

 2. Wyłącznym administratorem (zarządcą) w/w terenu jest Centrum Nurkowe „PIECHCIN” – w dalszej części zwane Bazą Piechcin (bazą).

 3. Zbiornik wodny służy wyłącznie do uprawiania płetwonurkowania i nie jest przeznaczony do uprawiania innych sportów wodnych, wędkowania ani kąpieli.

 4. Wjazd i wejście na teren bazy oraz korzystanie ze zbiornika wodnego, otoczenia oraz infrastruktury jest możliwe tylko i wyłącznie od jego południowo-zachodniego brzegu (mapka)

 5. Wstęp, korzystanie oraz usługi oferowane przez bazę np. napełnianie butli nurkowych, obsługa instruktorska, divemasterska, wypożyczanie sprzętu polegają opłacie zgodnie z cennikiem. Niektóre usługi wymagają wcześniejszego uzgodnienia telefonicznego lub mailowego.

 6. Dokonanie opłaty upoważnia do korzystania ze zbiornika wodnego, bezpośredniego otoczenia oraz infrastruktury podwodnej i lądowej bazy.

 7. Istnieje możliwość wykupienia imiennej całorocznej lub wielokrotnej karty wstępu (po wprowadzeniu usługi do oferty).

 8. CN PIECHCIN nie jest organizatorem nurkowania. Każde nurkowanie odbywa się na wyłączną  odpowiedzialność osoby nurkującej. Podczas nurkowań szkoleniowych i stażowych organizatorem nurkowania jest instruktor prowadzący. Podczas nurkowań rekreacyjnych organizatorem nurkowania jest osoba posiadająca najwyższe uprawnienia nurkowe wyznaczona przez parę lub grupę nurkową. Podczas nurkowań zorganizowanych grup nurkowych organizatorem jest instruktor organizujący nurkowanie.

 9. Osoba nurkująca po wjeździe na teren bazy ma bezwzględny obowiązek osobistego dokonania wpisu na kartę nurkową (wg odpowiedniego wzoru)  jej prawidłowego wypełnienia oraz uzupełnienia po zakończeniu nurkowania. Wypełnienie i podpis na karcie jest równocześnie potwierdzeniem znajomości oraz akceptacji regulaminu. Nie zastosowanie się do w/w skutkuje brakiem możliwości nurkowania.  

 10. Osoba nurkująca ma bezwzględny obowiązek posiadania ważnych badań   lekarskich lub wypełnienia (jeśli nie posiada badań lekarskich) oświadczenia o stanie zdrowia (druk wg wzoru).

 11. Osoby prowadzące zajęcia płetwonurkowe muszą posiadać obowiązkowo ubezpieczenie OC, a dla  osób nurkujących wskazanym jest posiadanie dobrowolnego ubezpieczenia NW

 12. Podczas zajęć szkoleniowych zabezpieczenie nurkowiska w niezbędny sprzęt medyczny np.: butle tlenowe z minimalnym zapasem gazu 1500 l , sprzęt do tlenoterapii, ambu, apteczkę I pomocy z podstawowym wyposażeniem oraz zabezpieczenie obecności osoby przeszkolonej w zakresie udzielania pierwszej pomocy przed medycznej i podawania tlenu medycznego należy do organizatora nurkowań.

 13.  Ze względów organizacyjnych oraz bezpieczeństwa osoby nurkujące pozostawiają w  depozycie certyfikaty nurkowe potwierdzające ich kwalifikacje. Dokumenty są zwracane przy opuszczaniu bazy po dokonaniu wszelkich formalności.

 14.  Właściciel terenu ani najemca nie ponoszą odpowiedzialności za mienie wwiezione, wniesione lub pozostawione na terenie bazy.

 15.  Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie bazy wyłącznie pod opieką osób dorosłych i muszą być przez nie poinformowane o treści regulaminu.

 16.  Osoby wypożyczające sprzęt nurkowy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie jego uszkodzenia, zniszczenie lub zagubienie.

 17.  Zwierzęta (psy) wprowadzane i przebywające na terenie bazy (ze względów bezpieczeństwa użytkowników) muszą być pod ciągłą opieką właściciela, trzymane na smyczy i mieć założony kaganiec. Właściciel jest zobowiązany do sprzątania po zwierzęciu!

 18.  Na terenie Bazy obowiązuje bezwzględny zakaz łowiectwa podwodnego oraz połowu ryb na wędkę lub siecią

 19.  Na terenie Bazy obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz nurkowania pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, a także  leków psychotropowych.

 20.  Na terenie Bazy obowiązuje:

 • zakaz nurkowania po zmierzchu i w nocy (wyjątek - indywidualne zezwolenia od dzierżawcy dla zorganizowanych grup w celu odbycia szkoleń nocnych)

 • Zakaz demontażu i niszczenia infrastruktury podwodnej i nawodnej nurkowiska

 • Zakaz kąpieli, uprawiania sportów motorowodnych ( np. skutery)

 • Zakaz wjazdu pojazdów mechanicznych oprócz miejsc do tego wyznaczonych

 • Zakaz nurkowania bez wymaganych uprawnień, dokumentów, zaświadczeń itp.

 1.  Osoby nurkujące zobowiązane są do przestrzegania przepisów  nurkowych regulujących uprawianie nurkowania rekreacyjnego w Polsce, zobowiązują się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa wynikających ze standardów szkoleniowych federacji, do których należą oraz z dobrej praktyki nurkowej.

 2.  Osoby przebywające na terenie Bazy zobowiązane są do przestrzegania przepisów obowiązujących w Polsce związanych z ochroną środowiska

 3.  Osoby korzystające z akwenu: bez zgody właściciela CN PIECHCIN, wpisu na kartę nurkową i uiszczenia opłaty muszą liczyć się z interwencją ochrony lub policji oraz jej konsekwencją.

 4. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje właściciel CN PIECHCIN lub osoby przez niego upoważnione.

 

 

ZASADY NURKOWANIA W KAMIENIOŁOMIE PIECHCIN

Każda osoba nurkująca, korzystająca lub przebywająca na terenie  Bazy:

 

 1. Zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.

 2. Baza czynna jest we wszystkie weekendy roku bez konieczności telefonowania w godzinach 9-17 (w sezonie letnim 9-18), w dni powszechne w godzinach ustalonych telefonicznie lub e-mailowo.

 3. Osoby nurkujące w Bazie zobowiązane są do wpisania się przed nurkowaniem na kartę nurkową i do dokonania opłaty.

 4. Nurkowanie odbywa się wyłącznie w grupach nurkowych.

 5. Przed wejściem do wody każda osoba nurkująca sprawdza kompletność i sprawność sprzętu używanego do nurkowania oraz zapoznaje się ze sprzętem partnera.

 6. Nurkowanie realizowane powinno być zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, dobrą praktyką nurkową oraz zgodnie z przygotowanym planem nurkowania zawierającym między innymi przewidywany czas i głębokość nurkowania.

 7. W przypadku nurkowań na mieszaninach oddechowych niedopuszczalne jest przekraczanie ciśnienia cząstkowego tlenu w mieszaninie - 0,16 MPa.

 8. Niedopuszczalne jest nurkowanie po spożyciu alkoholu, środków psychotropowych i innych podobnie działających środków.

 9. W przypadku konieczności podjęcia nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej kosztami  jej podjęcia w całości zostaną obciążone osoby, które nie wpisały się na kartę nurkową  lub znacząco przedłużyły nurkowanie ponad zaplanowany czas.

 10. Osoby nie przestrzegające niniejszych zasad, regulaminu lub w inny sposób łamiące zasady bezpiecznego nurkowania, a także nie przestrzegające ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego, nie mają wstępu do Bazy lub mogą zostać z Bazy usunięte.

 11. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z obowiązku stosowania się do zasad panujących w Bazie, a w szczególności zasad nurkowania.

 12. Osobami upoważnionymi do pobierania opłat za korzystanie z Bazy są osoby posiadające odpowiedni identyfikator.

 

REGULAMIN

Chcesz zobaczyć więcej?

Co pod wodą

O nas

Zobacz

Co na lądzie

Zobacz

Zobacz

Regulamin Bazy Nurkowej

+48 665 919 919

nurkowanie@bazapiechcin.eu

CENTRUM NURKOWE PIECHCIN


NIP: 967-002-54-32

ul. Radłowska 2

88-192 Piechcin